Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Uppsala får flera nya Wallenberg Academy Fellows

2013-11-29

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Fem forskare får idag erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.

De fem forskarna är:

Angus Graham, University College of London.
Angus Graham är forskare i arkeologi och ska rekonstruera den antika vattenmiljön kring dagens Luxor. I egyptiska gravar finns scener som visar att tempel och palats hade stora hamnbassänger framför sig som, via kanaler, förband dem med Nilen. Ingen har hittills lyckats visa att dessa vattenvägar verkligen har existerat.  

Linda Holmfeldt, St. Jude Children´s Research Hospital.
Linda Holmfeldt forskar om akut myeloid leukemi, den vanligaste formen av blodcancer. Hos närmare hälften av alla patienter med akut myeloid leukemi har dagens behandlingar ingen effekt. Bland dem som får ett återfall, botas bara en av tio. Linda Holmfeldt kommer studera blodcancerceller för att hitta nya, tidigare okända, svaga punkter som går att angripa.

Erik Ingelsson, Uppsala universitet.
Erik Ingelsson ska i sin forskning söka nya vägar att förebygga och behandla hjärtinfarkt. Det senaste decenniet har man upptäckt 47 nya regioner i det mänskliga genomet som är kopplade till kranskärlssjukdom. Erik Ingelsson kommer utnyttja moderna storskaliga molekylärbiologiska metoder för att ta reda på hur dessa regioner är inblandade i utvecklingen av åderförkalkning.

Mattias Jakobsson, Uppsala universitet.
Mattias Jakobsson kommer som Wallenberg Academy Fellow att utforska människans historia bland annat med hjälp av storskaliga genetiska kartläggningar av personer som lever söder om Sahara. Mattias Jakobsson kommer också att undersöka vilka regioner i arvsmassan som förändrades dramatiskt vid tiden för den moderna människans uppkomst, med målet att besvara frågan: Vilka genetiska förändringar var avgörande för utvecklingen av den moderna människan?   

Lynn Kamerlin, Uppsala universitet.
Lynn Kamerlin ska utforska den naturliga utvecklingen av motståndskraft genom att studera enzymer som bryter ner vissa mänskligt producerade gifter, organofosfater. Lynn Kamerlin planerar också att skapa nya enzymer som går att använda för att behandla en organofosfatförgiftning. Ett mer grundläggande mål är att nå en djupare förståelse för hur evolution går till på molekylnivå. Sådan kunskap kan användas i framtida utformning av läkemedel för att exempelvis förebygga resistensutveckling hos bakterier eller cancerceller.  

Programmet Wallenberg Academy Fellows har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar sina förslag för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet. Programmet ska garantera de utvalda forskarna långsiktiga resurser för att de ska kunna angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Läs mer om forskningsprojekten och Wallenberg Academy Fellows hos KAW.